Máy tính mức Lỗ - Lãi nâng cao

Công cụ rất mạnh mẽ này sẽ giúp bạn lên kế hoạch giao dịch một cách trọn vẹn. Điều quan trọng nhất mà bạn luôn phải xác định với mỗi giao dịch là giới hạn rủi ro tại một mức nhất định nếu xảy ra thua lỗ. Để làm được điều đó, bạn cần đặt stoploss và vào lệnh với một khối lượng chính xác sao cho khi chạm điểm stoploss thì số tiền lỗ chỉ dừng ở mức đã xác định.

Công cụ máy tính này sẽ giúp bạn tìm ra khối lượng chính xác đó để giới hạn mức độ rủi ro của giao dịch bằng một số tiền tính bằng tỉ lệ % của tài khoản (VD: bạn muốn vào một lệnh mà nếu xảy ra thua lỗ thì chỉ mất 5% tài khoản). Kết quả còn cho bạn biết cụ thể các mức lỗ, lãi, tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận, và cả trường hợp nếu để xảy ra stop-out.