Máy tính các mức Fibonacci

Công cụ này dùng để tính ra các mức Fibonacci đảo chiều và kéo dài. Đây là các ngưỡng rất quan trọng trong việc nhận định điểm dừng và điểm đi tiếp của giá. Theo lý thuyết, giá có xu hướng đảo chiều tại các ngưỡng Fibonacci, nếu nó vượt qua một ngưỡng mà không bị đảo chiều thì nó sẽ có xu hướng đi tiếp đến ngưỡng tiếp theo để thử thách một lần nữa.

Fibonacci đảo chiều dành cho trường hợp giá đảo chiều sau một nhịp xu hướng, trong khi Fibonacci kéo dài lại dành cho trường hợp giá đi tiếp sau một nhịp xu hướng gốc và một nhịp xu hướng lấy đà (pull-back).

Để tính các ngưỡng Fibonacci đảo chiều, hãy nhập vào giá tại điểm bắt đầu xu hướng (điểm A) và giá tại điểm kết thúc xu hướng (điểm B).

Để tính các ngưỡng Fibonacci kéo dài, hãy nhập vào giá tại điểm bắt đầu xu hướng gốc (điểm A), giá tại điểm kết thúc xu hướng gốc bắt đầu xu hướng lấy đà (điểm B) và giá tại điểm kết thúc xu hướng lấy đà bắt đầu xu hướng kéo dài của xu hướng gốc (điểm C).